خرید اینترنتی کبریت دائمی اصل | قیمت کبریت 9000 تومان http://www.matchi.ir 2018-12-11T05:48:01+01:00 text/html 2016-06-13T11:36:48+01:00 www.matchi.ir وب نویس ایرانی خرید نقدی کبریت دائمی http://www.matchi.ir/post/14 <p dir="rtl" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="3"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">سایت خرید اینترنتی&nbsp;</span></span></font><a href="http://matchi.ir/" target="" title="">کبریت دائمی</a></font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;اصل , قیمت کبریت دایمی چنده؟ , خرید پستی کبریت دائمی ارسال درب منزل با قیمت مناسب , حتما برای شما هم پیش آمده که خیلی بی موقع کبریتتان تمام شده است و یا خیس شده است … و اگر هم از فندک استفاده کرده باشید از تمام شدن بیموقع گاز داخل آن هم مطلع هستید. ولی با کبریتی که به شما معرفی خواهیم کرد با این مشکلات خداحافظی کنید. اگر می خواهید یک کالای به دردبخور در طبیعت و مواقع ضروری داشته باشید این کالای جالب بسیار مناسب خواهد بود</span></span></font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></span></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 6pt 0cm; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13);">خرید اینترنتی كبریت دائمی اصل</span><span dir="LTR" style="color: rgb(13, 13, 13);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 6pt 0cm; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/matches33.jpg"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 0.0001pt 0cm; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13);">وضعیت کالا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(13, 13, 13);"><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">موجود</span><span dir="LTR" style="color: rgb(13, 13, 13);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 7.5pt 0cm; vertical-align: top;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13);"><span dir="RTL"></span>15,000 تومان</span><span dir="LTR" style="color: rgb(13, 13, 13);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 0.0001pt 0cm;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">کوچک و قابل حمل</span><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 0.0001pt 0cm;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">کبریت دائمی خیلی خوبه بسیار شیک و کاربردی</span><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 0.0001pt 0cm;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">کارکرد با استفاده از ماده مشتعل کننده بنزین</span><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 0.0001pt 0cm;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">همراهی مناسب در مسافرت های شما</span><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 0.0001pt 0cm;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">دارای مخزن کوچک سوخت</span><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 0.0001pt 0cm;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">خرید کبریت دائمی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 0.0001pt 0cm;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/matches52.jpg"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 0.0001pt 0cm;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">سایت کبریت دائمی زیبا</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 0.0001pt 0cm;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 0.0001pt 0cm;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/matches22.jpg"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 0.0001pt 0cm;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">خرید پستی کبریت دائمی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 0.0001pt 0cm;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/matches885.jpg"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 0.0001pt 0cm;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 0.0001pt 0cm;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">سایت فروش کبریت دائمی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 0.0001pt 0cm;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/matches64.jpg"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 0.0001pt 0cm;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 0.0001pt 0cm;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">دارای استوانه ای چخماقی با عمری طولانی</span><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 0.0001pt 0cm;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">هم کبریت و هم جاکلیدی</span><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin: 0cm 17.85pt 0.0001pt 0cm;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">در نوع مکعبی و استوانه ای</span><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13);"><o:p></o:p></span></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"> </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; margin-right: 17.85pt;"><span lang="FA" style="color: rgb(13, 13, 13);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ارسال طرح به صورت تصادفی (رندومی ) می باشد.</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></span></font></span></p><div align="right" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 20.8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ماده مشتعل کننده این کبریت بنزین و یا ژل آتش زن و یا هر ماده مشتعل کننده دیگری هم میتواند باشد اما کاربردی ترین آن بنزین است. این محصول را شما میتوانید به صورت دو گانه استفاده کنید یعنی هم کبریت و هم یک جا کلیدی شیک و زیبا</font></span></div><div align="right" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 20.8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#cc0000">قیمت</font><font color="#993399"> :&nbsp;</font></font></span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">9,000 تومان</span></b></div><div align="right" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 20.8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></div><div align="right" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 20.8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="3"><span style="color: rgb(51, 51, 153); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای سفارش کبریت دائمی عدد &nbsp;</font></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font color="#cc0000"><span style="text-align: center;">23785</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20.8px;">&nbsp;</span></font></b></span><span style="color: rgb(51, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20.8px; background-color: transparent;">را به شماره &nbsp;</span><font style="line-height: 20px; text-align: justify; font-weight: bold; background-color: rgb(247, 247, 247);" color="#006600">30007977</font><span style="color: rgb(51, 51, 153); line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(247, 247, 247);">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 20.8px; background-color: transparent;">&nbsp;ارسال کنید یا روی خرید پستی کلیک کنید و فرم را پر کرده منتظر تماس همکاران ما بمانید</span></font></div><div align="right" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 20.8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></div><div align="right" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 20.8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://mysa.eshopfa.net/cart/50834/fun1408" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/buy20.gif"></a></div> text/html 2016-05-17T06:13:33+01:00 www.matchi.ir وب نویس ایرانی خرید کبریت دائمی | فروش کبریت دائمی اصل http://www.matchi.ir/post/13 <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="3"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">به سایت فروش&nbsp;</span></span></font><a href="http://matchi.ir/" target="" title="">کبریت دائمی&nbsp;</a></font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">خوش آمدید مشخصات کبریت را بخوانید و سفارش دهید حتما برای شما هم پیش آمده که خیلی بی موقع کبریتتان تمام شده است و یا خیس شده است … و اگر هم از فندک استفاده کرده باشید از تمام شدن بیموقع گاز داخل آن هم مطلع هستید. ولی با کبریتی که به شما معرفی خواهیم کرد با این مشکلات خداحافظی کنید. اگر می خواهید یک کالای به دردبخور در طبیعت و مواقع ضروری داشته باشید این کالای جالب بسیار مناسب خواهد بود</span></span>…</font></span></p><div align="right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 20.8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خرید کبریت دائمی ماده مشتعل کننده این کبریت بنزین و یا ژل آتش زن و یا هر ماده مشتعل کننده دیگری هم میتواند باشد اما کاربردی ترین آن بنزین است. این محصول را شما میتوانید به صورت دو گانه استفاده کنید یعنی هم کبریت و هم یک جا کلیدی شیک و زیبا</font></span></div><div align="right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 20.8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><h2 class="product-name" itemprop="name" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خرید اینترنتی كبریت دائمی</font></h2><div><img src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/nGoodImages/13941108115716Kebrit2.jpg" alt="كبریت دائمی"></div><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="#" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 20.8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p class="availability in-stock" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">وضعیت کالا:&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal !important; background: transparent;">تعداد محدود</span></font></p><p class="availability in-stock" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal !important; background: transparent;">سایت فروش کبریت دائمی</span></font></p><p class="availability in-stock" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-weight: bold;"><img src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/nGoodImages/1394110811563Kebrit.jpg" alt="كبریت دائمی"></p><p class="availability in-stock" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal !important; background: transparent;">خرید کبریت دائمی اصل</span></font></p><p class="availability in-stock" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-weight: bold;"><img src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/nGoodImages/13941108115737Kebrit3.jpg" alt="كبریت دائمی"></p><p class="availability in-stock" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal !important; background: transparent;">قیمت کبریت دائمی&nbsp;</span></font></p><p class="availability in-stock" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-weight: bold;"><img src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/nGoodImages/13941108115822Kebrit6.jpg" alt="كبریت دائمی"></p><p class="availability in-stock" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal !important; background: transparent;">خرید پستی کبریت دائمی</span></font></p><p class="availability in-stock" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-weight: bold;"><img src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/nGoodImages/13941108115837Kebrit7.jpg" alt="كبریت دائمی"></p><p class="availability in-stock" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal !important; background: transparent;"><br></span></font></p><div class="price-box" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; display: inline-block; direction: rtl; background: transparent;"><p class="special-price" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 10px 0px 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-weight: bold; display: inline-block; vertical-align: top; float: left;"><span class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal !important; background: transparent;"><span itemprop="price" class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">8,500 تومان</font></span></span></p></div></div><div class="short-description" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 45px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; clear: both; direction: rtl; line-height: 20.8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><ul class="detailsList" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کوچک و قابل حمل</font></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بسیار شیک و کاربردی</font></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کارکرد با استفاده از ماده مشتعل کننده بنزین</font></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">همراهی مناسب در مسافرت های شما</font></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دارای مخزن کوچک سوخت</font></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دارای استوانه ای چخماقی با عمری طولانی کبریت دائمی</font></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">هم کبریت و هم جاکلیدی</font></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">در نوع مکعبی و استوانه ای کبریت دائمی&nbsp;</font></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ارسال طرح به صورت تصادفی (رندومی ) می باشد.</font></span></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کبریت دائمی را سفارش دهید و درب منزل تحویل بگیرید</font></span></span></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><strong>قیمت : 9000 تومان</strong></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></span></span><span style="font-size: x-large; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: center; line-height: 18.4px; background-color: transparent;">عدد&nbsp;</span><span style="font-size: x-large; font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; color: rgb(255, 0, 0); background-color: transparent;">23785</span><span style="font-size: x-large; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; background-color: transparent;">&nbsp;به سامانه&nbsp;</span><span style="font-size: x-large; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-weight: bold; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: transparent;"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">30007977</span>&nbsp;ارسال كنید منتظر تماس فروشنده باشید</span></p></li></ul></div></span></div> text/html 2016-05-13T13:05:48+01:00 www.matchi.ir وب نویس ایرانی سایت فروش اینترنتی کبریت دائمی http://www.matchi.ir/post/12 <div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">شماره اس ام اس سفارش<a href="http://matchi.ir/" target="" title=""> کبریت دائمی</a>&nbsp;, از کجا کبریت دائمی بخرم؟,سایت فروش اینترنتی کبریت دائمی,قیمت ارزان کبریت دائمی,فروش اینترنتی یک عدد کبریت همیشگی,درباره سایت کبریت دائمی</span></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">این کبریت دائمی را سفارش داده درب منزل تحویل بگیرید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><font size="3"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/buymatchi3.jpg" style="max-width: 650px;"></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">برای سفارش توضیحات کبریت را بخوانید و روی خرید کلیک کنید و فرم رو پر کرده منتظر تماس همکاران ما باشید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><font size="3"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/buymatchi1.jpg" style="max-width: 650px;"></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کبریت دائمی فروشگاه پایگان را با قیمت مناسب سفارش دهید&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">شاید تا حالا پیش اومده کبریت تموم یا خیس بشه یا نسوزه ما به شما محصولی معرفی میکنیم که این مشکلات رو نداشته باشید کبریت دائمی خیلی خوبه&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">هم کبریت هم جا کلیدی دو نوعه هم مکعبی هم استوانه است و بسیار شیک و کاربردیه</font></div></div> text/html 2016-05-08T16:39:08+01:00 www.matchi.ir وب نویس ایرانی خرید پستی کبریت دائمی اصل ارزان http://www.matchi.ir/post/11 <font size="3"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به سایت فروش&nbsp;</font><a href="http://matchi.ir/" target="" title="">کبریت دائمی</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;اصل خوش آمدید برای سفارش روی خرید کلیک کنید یا عدد 23785 را به شماره 30007977 ارسال فرمایید قیمتش هم 8500 تومنه به دو صورت هم براتون ارسال میشه&nbsp;</font></font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">این کبریت دائمی را سفارش داده درب منزل تحویل بگیرید&nbsp;</font></div><div><font size="3"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/buymatchi3.jpg"></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">برای سفارش توضیحات کبریت را بخوانید و روی خرید کلیک کنید و فرم رو پر کرده منتظر تماس همکاران ما باشید&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font size="3"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/buymatchi1.jpg"></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کبریت دائمی فروشگاه پایگان را با قیمت مناسب سفارش دهید&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">شاید تا حالا پیش اومده کبریت تموم یا خیس بشه یا نسوزه ما به شما محصولی معرفی میکنیم که این مشکلات رو نداشته باشید کبریت دائمی خیلی خوبه&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">هم کبریت هم جا کلیدی دو نوعه هم مکعبی هم استوانه است و بسیار شیک و کاربردیه</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div> text/html 2016-05-01T17:54:03+01:00 www.matchi.ir وب نویس ایرانی خرید کبریت دائمی اصل ارزان http://www.matchi.ir/post/10 <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">سایت&nbsp;</span></span></font><a href="http://matchi.ir/" target="" title="">خرید کبریت دائمی</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;اصل ارزان | قیمت کبریت دائمی زیپو چنده؟ حتما برای شما هم پیش آمده که خیلی بی موقع کبریتتان تمام شده است و یا خیس شده است … و اگر هم از فندک استفاده کرده باشید از تمام شدن بیموقع گاز داخل آن هم مطلع هستید. ولی با کبریتی که به شما معرفی خواهیم کرد با این مشکلات خداحافظی کنید. اگر می خواهید یک کالای به دردبخور در طبیعت و مواقع ضروری داشته باشید این کالای جالب بسیار مناسب خواهد بود</span></span>…</font></span></p><h2 class="product-name" itemprop="name" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خرید كبریت دائمی</font></h2><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/match4.jpg"></div><div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="#" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 20.8px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p class="availability in-stock" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-weight: bold;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">وضعیت کالا:&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal !important; background: transparent;">موجود</span></font></p><div class="price-box" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; display: inline-block; direction: rtl; background: transparent;"><p class="special-price" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 10px 0px 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-weight: bold; display: inline-block; vertical-align: top; float: left;"><span class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal !important; background: transparent;"><span itemprop="price" class="price" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">8,500 تومان</font></span></span></p></div></div><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></span></font></p><div class="short-description" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 45px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; clear: both; direction: rtl; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><ul class="detailsList" style="line-height: 20.8px; box-sizing: border-box; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کوچک و قابل حمل</font></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بسیار شیک و کاربردی</font></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کارکرد با استفاده از ماده مشتعل کننده بنزین</font></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">همراهی مناسب در مسافرت های شما</font></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دارای مخزن کوچک سوخت</font></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دارای استوانه ای چخماقی با عمری طولانی</font></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">هم کبریت و هم جاکلیدی</font></span></span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; background-color: transparent;">در نوع مکعبی و استوانه ای</span></p></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ارسال طرح به صورت تصادفی (رندومی ) می باشد.</font></span></span></span></p></li></ul><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خرید اینترنتی کبریت دائمی اصل | فروش کبریت دائمی</font></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/match5.jpg"></div></div><div align="right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 20.8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">برای خرید این کبریت کافیه عدد مورد نظر رو اس ام اس کنید ماده مشتعل کننده این کبریت بنزین و یا ژل آتش زن و یا هر ماده مشتعل کننده دیگری هم میتواند باشد اما کاربردی ترین آن بنزین است.&nbsp;</font></span></div><div align="right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 20.8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><span style="line-height: 18.4px;">عدد&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">23785</span>&nbsp;به سامانه&nbsp;<span style="font-weight: bold; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">30007977</span>&nbsp;ارسال كنید&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><strong>قیمت : 8500 تومان</strong></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><a href="http://mysa.eshopfa.net/cart.aspx?q=fun1408&amp;s=50834" target="" title="" style="color: rgb(153, 153, 153); text-decoration: none;"><font size="6">خرید پستی</font></a></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: center;"><a href="http://mysa.eshopfa.net/cart.aspx?q=fun1408&amp;s=50834" target="" title="" style="color: rgb(153, 153, 153); text-decoration: none;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/buyshop.gif" style="max-width: 650px; border: none;"></a></div><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"><a href="http://mysa.eshopfa.net/cart.aspx?q=fun1408&amp;s=50834" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"></a></span></p><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"></span></div><div align="right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 20.8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></div><div align="right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 20.8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">این محصول را شما میتوانید به صورت دو گانه استفاده کنید یعنی هم کبریت و هم یک جا کلیدی شیک و زیبا کبریت دائمی سفارش دهید</font></span></div> text/html 2016-04-29T21:47:39+01:00 www.matchi.ir وب نویس ایرانی خرید کبریت دائمی 8500 تومان http://www.matchi.ir/post/9 <p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 19.2px;">سایت فروش کبریت دائمی خوب | برای سفارش&nbsp;<a href="http://matchi.ir/" target="" title="">کبریت دائمی</a>&nbsp;توضیحات رو بخونید این کبریت جالب علاوه بر خاصیت کبریت بودن دارای یک سطح صیقلی می باشد که کاملا به جای آینه میتوان از آن استفاده کرد</p><p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 19.2px;">خرید کبریت دائمی 8500 تومان&nbsp;با این کبریت شما دیگر نیازی به حمل کبریت های یکبار مصرف قدیمی نخواهید داشت…</p><p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 19.2px;"><a href="http://matchi.ir/" target="" title="" style="color: rgb(153, 153, 153); text-decoration: none; font-family: tahoma; font-size: 11px;">خرید کبریتی دائمی</a>&nbsp;که تمام نخواهد شد این عالی نیست</p><p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 19.2px;">توضیحات کبریت دائمی در بسیاری از مواقع آتش نقش خیلی حیاتی در زندگی انسانها داشته است از قبیل گرم کردن و پخت و پز و ضد عفونی کردن و حفاظت و مراقبت در مقابل حیوانات درنده و وحشی و درست کردن بسیاری از وسایل فلزی و هزاران فایده دیگر و امروزه با استفاده ازکبریت این آتش را ایجاد می کنند ولی در مواقعی که شما در طبیعت باشید و باران ببارد یا به دلایلی دیگراین کبریت خیس شود از داشتن آتش محروم خواهید شد.</p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 18px;"><font color="#414141" face="Tahoma, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 19.2px;">خرید کبریت دائمی 8500 تومان&nbsp;</span></font></p><p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 19.2px;"><img class="aligncenter size-full wp-image-60" src="http://maysan.ir/wp-content/uploads/2016/03/permanent2.jpg" alt="permanent2" width="446" height="398" srcset="http://maysan.ir/wp-content/uploads/2016/03/permanent2-300x268.jpg 300w, http://maysan.ir/wp-content/uploads/2016/03/permanent2.jpg 446w" sizes="(max-width: 446px) 100vw, 446px" style="max-width: 650px; margin: 0px auto; display: block;"><br>این جاللبه اما با استفاده از کبریت دائمی با تمامی این مشکلات خداحافظی خواهید کرد و برای همیشه به صورت دائمی کبریتی همیشه روشن نزد خود خواهید داشت!</p><p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 19.2px;">توجه:<br>-مدلی که هم اکنون در فروشگاه موجود می باشد دارای چراغ قوه و آینه نمی باشد و فقط خود کبریت است.</p><p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 19.2px;">سایت فروش کبریت دائمی خوب با قیمت مناسب درب منطل تحویل بگیرید</p><p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 19.2px;"><img class="aligncenter size-full wp-image-61" src="http://maysan.ir/wp-content/uploads/2016/03/permanent3.jpg" alt="permanent3" width="450" height="401" srcset="http://maysan.ir/wp-content/uploads/2016/03/permanent3-300x267.jpg 300w, http://maysan.ir/wp-content/uploads/2016/03/permanent3.jpg 450w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" style="max-width: 650px; margin: 0px auto; display: block;"></p><p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 19.2px;">حتما برای شما هم پیش آمده که خیلی بی موقع کبریتتان تمام شده است و یا خیس شده است …</p><p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 19.2px;">ولی با کبریتی که به شما معرفی خواهیم کرد&nbsp;با این مشکلات خداحافظی کنید.</p><p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 19.2px;">اگر می خواهید یک کالای به دردبخور در طبیعت و مواقع ضروری داشته باشید کبریت دائمی 8500 تومان&nbsp;</p><p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 19.2px;"><br></p><p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 19.2px;">ماده مشتعل کننده این کبریت گاز زیپو (البته به صورت مایع) می باشد که در همه سوپر مارکت ها و حتی روزنامه فروشی ها نیز این مایع در یک ظرف فلزی موجود می باشد که شما با تهیه یک ظرف از آن علاوه بر تامین این کبریت (چند قطره برای 1 یا 2 ماه کافیست) در مصارف دیگر خود مثل روشن کردن آتش در طبیعت نیز از آن می توانید تا مدتها طولانی استفاده کنید.</p><p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 19.2px;">این محصول کبریت دائمی خیلی خوبه کافیه امتحان کنید</p><p style="font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 19.2px;"><br></p> text/html 2016-04-09T21:14:11+01:00 www.matchi.ir وب نویس ایرانی خرید کبریت دائمی اصل http://www.matchi.ir/post/8 <div><br></div><div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(242, 242, 242);">&nbsp;</div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(242, 242, 242);"><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1404948706.jpg" alt="" width="450" height="350" style="max-width: 500px;"></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(242, 242, 242);">&nbsp;</div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(242, 242, 242);"><br>توضیحاتی درباره کبریت دائمی فروشگاه پایگان&nbsp;</div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(242, 242, 242);"><br></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(242, 242, 242);">کبریتی که نه خیس می شود و نه جای زیادی را اشغال می کند<br><br>این کبریت جالب علاوه بر خاصیت کبریت بودن دارای<br><br>یک سطح صیقلی می باشد که کاملا به جای آینه میتوانید&nbsp; از آن استفاده کرد&nbsp;<br><br>با این کبریت شما دیگر نیازی به حمل کبریت های یکبار مصرف قدیمی که زود تمام می شوند راحت می کند</div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(242, 242, 242);"><br><br><br><div style="margin: 0px; padding: 0px;">**************************<br><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">توضیحات محصول</div></div></div><br><br><br><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px;">در بسیاری از مواقع آتش نقش خیلی حیاتی در زندگی انسانها داشته است از قبیل گرم کردن و پخت و پز و ضد عفونی کردن و حفاظت و مراقبت در مقابل حیوانات درنده و وحشی و درست کردن بسیاری از وسایل فلزی و هزاران فایده دیگر و امروزه با استفاده ازکبریت این آتش را ایجاد می کنند ولی در مواقعی که شما در طبیعت باشید و باران ببارد یا به دلایلی دیگراین کبریت خیس شود از داشتن آتش محروم خواهید شد.<br>اما با استفاده از کبریت دائمی با تمامی این مشکلات خداحافظی خواهید کرد و برای همیشه به صورت دائمی کبریتی همیشه روشن نزد خود خواهید داشت و از استفاده از آن لذت ببرید<br><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br><br>**************************<br>ویژگی محصول<br><br></div><br><br><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">- دارای ماده اشتعالی به نام گازمایع زیپو (که در همه جا به آسانی در دسترس است)<br>- عمر کاری گاز فندک کبریتی حدود ۱۰ برابر کبریت های معمولی است و به همین خاطر به آن کبریت دائمی می گویند.</div>- ظاهری شیک و فانتزی دارد که جایگزین مناسبی برای فندک های گران قیمت است.<br>- بسیار سبک و قابل حمل است و در همه جا می تواند با شما باشد. از مجالس و مهمانی ها گرفته تا گردش های خارج از شهر برای درست کردن آتش.<br><div style="text-align: center;"><img src="http://up.paypersell.bz/uploads/1424271586.jpg" alt="" style="text-align: -webkit-center; max-width: 500px;"></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;</div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;">برای سفارش كبریت دائمی روی خرید كلیك كنید</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="font-size: x-large;"><span style="line-height: 18.4px;">یا عدد&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">23785</span>&nbsp;به سامانه&nbsp;<span style="font-weight: bold; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">30007977</span>&nbsp;ارسال كنید&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="font-size: x-large;"><strong>قیمت : 8500 تومان</strong></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><a href="http://mysa.eshopfa.net/cart.aspx?q=fun1408&amp;s=50834" target="" title="" style="color: rgb(53, 88, 128); text-decoration: none;"><font size="6">خرید پستی</font></a></p><p class="Koodak" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"><a href="http://mysa.eshopfa.net/cart.aspx?q=fun1408&amp;s=50834" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"></a></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; line-height: 20px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><a href="http://mysa.eshopfa.net/cart.aspx?q=fun1408&amp;s=50834" target="" title="" style="color: rgb(53, 88, 128); text-decoration: none;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/buyshop.gif" style="max-width: 580px; border: none;"></a></div><div><br></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">دارای طراحی شیک و منحصر به فرد و بسیار مقاوم در مقابل زنگ زدن و آب</div><br><br>**************************<br><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px;">عکس محصول</div><br><br><br></div></div></div></div> text/html 2016-04-03T12:17:18+01:00 www.matchi.ir وب نویس ایرانی خرید کبریتی دائمی که تمام نخواهد شد http://www.matchi.ir/post/7 <p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2px; text-align: justify;">خرید اینترنتی کبریت فندکی همیشگی , خرید<a href="http://maysan.ir/permanent-matches/" style="text-decoration: none; color: rgb(108, 140, 55);">کبریت دائمی</a>&nbsp;گاز زیپو , پدیده بی نظیر سال 2012نسل جدید کبریتی که نه خیس می شود و نه جای زیادی را اشغال می کند</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2px; text-align: justify;">این کبریت جالب علاوه بر خاصیت کبریت بودن دارای یک سطح صیقلی می باشد که کاملا به جای آینه میتوان از آن استفاده کرد</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2px; text-align: justify;">با این کبریت شما دیگر نیازی به حمل کبریت های یکبار مصرف قدیمی نخواهید داشت…</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2px; text-align: justify;"><a href="http://matchi.ir/" target="" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">خرید کبریتی دائمی</a>&nbsp;که تمام نخواهد شد این عالی نیست</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2px; text-align: justify;"><img class="aligncenter wp-image-59" src="http://maysan.ir/wp-content/uploads/2016/03/permanent1.jpg" alt="permanent1" width="442" height="369" srcset="http://maysan.ir/wp-content/uploads/2016/03/permanent1-300x251.jpg 300w, http://maysan.ir/wp-content/uploads/2016/03/permanent1.jpg 485w" sizes="(max-width: 442px) 100vw, 442px" style="margin: 0px auto; display: block;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2px; text-align: justify;">توضیحات کبریت دائمی در بسیاری از مواقع آتش نقش خیلی حیاتی در زندگی انسانها داشته است از قبیل گرم کردن و پخت و پز و ضد عفونی کردن و حفاظت و مراقبت در مقابل حیوانات درنده و وحشی و درست کردن بسیاری از وسایل فلزی و هزاران فایده دیگر و امروزه با استفاده ازکبریت این آتش را ایجاد می کنند ولی در مواقعی که شما در طبیعت باشید و باران ببارد یا به دلایلی دیگراین کبریت خیس شود از داشتن آتش محروم خواهید شد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2px; text-align: justify;">خرید اینترنتی کبریت دائمی زیپو</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2px; text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-60" src="http://maysan.ir/wp-content/uploads/2016/03/permanent2.jpg" alt="permanent2" width="446" height="398" srcset="http://maysan.ir/wp-content/uploads/2016/03/permanent2-300x268.jpg 300w, http://maysan.ir/wp-content/uploads/2016/03/permanent2.jpg 446w" sizes="(max-width: 446px) 100vw, 446px" style="margin: 0px auto; display: block;"><br>اما با استفاده از کبریت دائمی با تمامی این مشکلات خداحافظی خواهید کرد و برای همیشه به صورت دائمی کبریتی همیشه روشن نزد خود خواهید داشت!</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2px; text-align: justify;">توجه:<br>-مدلی که هم اکنون در فروشگاه موجود می باشد دارای چراغ قوه و آینه نمی باشد و فقط خود کبریت است.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2px; text-align: justify;">سایت فروش کبریت دائمی خوب با قیمت مناسب درب منطل تحویل بگیرید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2px; text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-61" src="http://maysan.ir/wp-content/uploads/2016/03/permanent3.jpg" alt="permanent3" width="450" height="401" srcset="http://maysan.ir/wp-content/uploads/2016/03/permanent3-300x267.jpg 300w, http://maysan.ir/wp-content/uploads/2016/03/permanent3.jpg 450w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" style="margin: 0px auto; display: block;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2px; text-align: justify;">حتما برای شما هم پیش آمده که خیلی بی موقع کبریتتان تمام شده است و یا خیس شده است …</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2px; text-align: justify;">ولی با کبریتی که به شما معرفی خواهیم کرد&nbsp;با این مشکلات خداحافظی کنید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2px; text-align: justify;">اگر می خواهید یک کالای به دردبخور در طبیعت و مواقع ضروری داشته باشید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2px; text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-62" src="http://maysan.ir/wp-content/uploads/2016/03/permanent4.jpg" alt="permanent4" width="450" height="377" srcset="http://maysan.ir/wp-content/uploads/2016/03/permanent4-300x251.jpg 300w, http://maysan.ir/wp-content/uploads/2016/03/permanent4.jpg 450w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" style="margin: 0px auto; display: block;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2px; text-align: justify;">ماده مشتعل کننده این کبریت گاز زیپو (البته به صورت مایع) می باشد که در همه سوپر مارکت ها و حتی روزنامه فروشی ها نیز این مایع در یک ظرف فلزی موجود می باشد که شما با تهیه یک ظرف از آن علاوه بر تامین این کبریت (چند قطره برای 1 یا 2 ماه کافیست) در مصارف دیگر خود مثل روشن کردن آتش در طبیعت نیز از آن می توانید تا مدتها طولانی استفاده کنید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">توجه:</span><br><span style="color: rgb(128, 0, 128);">– مدلی که هم اکنون در فروشگاه موجود می باشد دارای چراغ قوه و آینه نمی باشد و فقط خود کبریت است.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2px; text-align: justify;">نحوه استفاده:<br>– کبریت را با گاز مایع زیپو (بنزین زیپو) پر کنید و سپس از آن استفاده کنید خیلی راحت هم اکنون سفارش دهدید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2px; text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>قیمت</strong><strong>&nbsp;:</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>8500&nbsp;</strong><strong>تومان</strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 18px; color: rgb(65, 65, 65); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19.2px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><a href="http://behkala.mihanstore.net/addcart.php?action=add&amp;id=179" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(108, 140, 55);"><img src="http://www.mihanstore.net/pic/buy2.gif" alt="" style="margin: 0px 5px; border: none;"></a></strong></span></span></p><div><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><br></span></span></div> text/html 2016-03-25T15:49:19+01:00 www.matchi.ir وب نویس ایرانی کبریت دائمی zippo http://www.matchi.ir/post/6 <div style="text-align: right;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;">سایت فروش کبریت دائمی zippo اصل | این&nbsp;</font></font><a href="http://matchi.ir/" target="" title="">کبریت د ائمی</a><font face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;">&nbsp;چگونه کار میکند؟ | کبریت گاز زیپو چیست</font></font></b></div><font face="Mihan-Iransans"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: -webkit-center;"><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;">پدیده بی نظیر سال 2012&nbsp;</font><font style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;">نسل جدید کبریت ها&nbsp;به روز پیش روید ...</font></b></div><div style="text-align: right;"><br></div><font color="#6600CC" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;"><div style="text-align: right;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">کبریتی که نه خیس می شود و نه جای زیادی را اشغال می کند&nbsp;این کبریت جالب علاوه بر خاصیت کبریت بودن دارای</b></div></font><div style="text-align: right;"><br></div><font color="#FF0066"><div style="text-align: right;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#FF0066"><span style="line-height: 22px;">کبریت دائمی zippo&nbsp;</span><font color="#333333"><span style="line-height: 22px;">یک سطح صیقلی می باشد که کاملا به جای آینه میتوان از آن استفاده کرد&nbsp;&nbsp;با این کبریت شما دیگر نیازی به حمل کبریت های</span></font></font></b></div><div style="text-align: right;"><br></div><font color="#333333"><div style="text-align: right;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#FF0066"><font color="#333333"><span style="line-height: 22px;">یکبار مصرف قدیمی نخواهید داشت.</span></font></font></b></div></font></font></b><br style="clear: both; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px; text-align: -webkit-center;"></font><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;"><font face="Mihan-Iransans">در بسیاری از مواقع آتش نقش خیلی حیاتی در زندگی انسانها داشته است از قبیل گرم کردن و پخت و پز و ضد عفونی کردن و حفاظت و مراقبت در مقابل حیوانات درنده و وحشی و درست کردن بسیاری از وسایل فلزی و هزاران فایده دیگر و امروزه با استفاده ازکبریت این آتش را ایجاد می کنند ولی در مواقعی که شما در طبیعت باشید و باران ببارد یا به دلایلی دیگراین کبریت خیس شود از داشتن آتش محروم خواهید شد.</font></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/kebrit1.jpg"></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 22px;"><font face="Mihan-Iransans" style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="clear: both;">اما با استفاده از کبریت دائمی با تمامی این مشکلات خداحافظی خواهید کرد و برای همیشه به صورت دائمی کبریتی همیشه روشن نزد خود خواهید داشت!<br style="clear: both;"><br style="clear: both;"><font color="#FF0000"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">توجه:</b><font color="#000000"><br style="clear: both;">- مدلی که هم اکنون در فروشگاه موجود می باشد دارای چراغ قوه و آینه نمی باشد و فقط خود کبریت است.<br style="clear: both;"><br style="clear: both;"></font></font></font><div align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#0099CC">حتما برای شما هم پیش آمده که خیلی بی موقع&nbsp;کبریتتان تمام شده است و یا خیس شده است ...</font><br style="clear: both;"><br style="clear: both;"><font color="#009966">و اگر هم از فندک استفاده کرده باشید از&nbsp;تمام شدن بیموقع گاز داخل آن هم مطلع هستید.&nbsp;</font></b></font></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: baseline;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/kebrit2.jpg"><font face="Mihan-Iransans"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: baseline;"><font color="#009966"><br style="clear: both;"></font><br style="clear: both;"><font color="#660099" style="color: rgb(51, 51, 51);">ولی با کبریتی که به شما معرفی خواهیم کرد&nbsp;&nbsp;با این مشکلات خداحافظی کنید.</font><br style="clear: both;"><font color="#FF0066" style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="clear: both;">اگر می خواهید یک کالای به دردبخور&nbsp;در طبیعت و مواقع ضروری داشته باشید&nbsp;این کالای جالب بسیار مناسب خواهد بود ...</font></b><br><br style="clear: both;"><br></font><div align="justify" style="color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans">ماده مشتعل کننده این کبریت گاز زیپو (البته به صورت مایع) می باشد که در همه سوپر مارکت ها و حتی روزنامه فروشی ها نیز این مایع در یک ظرف فلزی موجود می باشد که شما با تهیه یک ظرف از آن علاوه بر تامین این کبریت (چند قطره برای 1 یا 2 ماه کافیست) در مصارف دیگر خود مثل روشن کردن آتش در طبیعت نیز از آن می توانید تا مدتها طولانی استفاده کنید.<br style="clear: both;">خرید کبریت فندکی زیپو&nbsp;</font></div><div align="justify" style="color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; vertical-align: baseline;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/kebrit4.jpg"><font face="Mihan-Iransans"><br style="clear: both;"><font color="#FF0000"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">توجه:</b><font color="#000000"><br style="clear: both;">- مدلی که هم اکنون در فروشگاه موجود می باشد دارای چراغ قوه و آینه نمی باشد و فقط خود کبریت است.<br style="clear: both;"></font></font></font><span style="color: rgb(124, 124, 124); font-family: IRANSans-web; font-size: 14px; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(244, 243, 235);">خرید کبریت فندكی دائمی zippo</span><font face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><font color="#000000"><br style="clear: both;"><font color="#FF0000"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">نحوه استفاده:</b></font><br style="clear: both;">- کبریت را با گاز مایع زیپو (بنزین زیپو) پر کنید و سپس از آن استفاده کنید.</font></font></font><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans"><br style="clear: both;"></font></span><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><br style="clear: both;"></font><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span>&nbsp;8500 تومان</font></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://behkala.mihanstore.net/addcart.php?action=add&amp;id=179" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 147, 196); text-decoration: none; transition: all 0.2s ease-out;"><img src="http://www.mihanstore.net/pic/buy2.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></a></p></div></div></div></div></div></div><br> text/html 2016-03-09T15:21:46+01:00 www.matchi.ir وب نویس ایرانی فروش کبریت دائمی http://www.matchi.ir/post/5 <p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: rgb(244, 244, 244); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">خرید کبریت دائمی پایگان , فروش&nbsp;<a href="http://matchi.ir/" target="" title="">کبریت دائمی</a>&nbsp;خوب , فروش&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">كبریت دائمی</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">&nbsp;اصل , قیمت&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">كبریت دائمی</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">&nbsp;در اینترنت , بهترین نوع&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">كبریت دائمی</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">&nbsp;,حتما برای شما هم پیش آمده كه خیلی بی موقع كبریتتان تمام شده است و یا خیس شده است</span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; margin-bottom: 6pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: rgb(244, 244, 244); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 12pt;">كبریت دائمی</span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; margin-bottom: 6pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: rgb(244, 244, 244); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/Permanentmatches1.jpg" style="max-width: 580px;"></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; margin-bottom: 6pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: rgb(244, 244, 244); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="text-align: justify;">&nbsp;اگر هم از فندك استفاده كرده باشید از تمام شدن بیموقع گاز داخل آن هم مطلع هستید. ولی با كبریتی كه</span></span><span style="text-align: justify; font-size: 12pt;">&nbsp;به شما معرفی خواهیم كرد با این مشكلات خداحافظی كنید. اگر می خواهید یك كالای به دردبخور در طبیعت و مواقع ضروری داشته باشید این كالای جالب بسیار مناسب خواهد بود</span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; margin-bottom: 6pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: rgb(244, 244, 244); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;خرید كبریت دائمی</span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; margin-bottom: 6pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: rgb(244, 244, 244); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/Permanentmatches2.jpg" style="max-width: 580px;"></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; margin-bottom: 6pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: rgb(244, 244, 244); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: rgb(244, 244, 244); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">ماده مشتعل كننده این كبریت بنزین و یا ژل آتش زن و یا هر ماده مشتعل كننده دیگری هم میتواند باشد اما كاربردی ترین آن بنزین است. این محصول را شما میتوانید به صورت دو گانه استفاده كنید</span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><br></span></div><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: rgb(244, 244, 244); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">وضعیت كالا</span></strong>&nbsp;<strong><span style="font-size: 12pt;">:&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">موجود</span></strong><strong>&nbsp;</strong></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; margin: 0cm 7.5pt 7.5pt 0cm; vertical-align: top; background-color: rgb(244, 244, 244);"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">8,500 تومان</span></strong><strong></strong></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; margin: 0cm 7.5pt 7.5pt 0cm; vertical-align: top; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="font-size: 16px; line-height: 18.4px;">كبریت دائمی ارسال درب منزل</span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; margin: 0cm 7.5pt 7.5pt 0cm; vertical-align: top; background-color: rgb(244, 244, 244);"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/Permanentmatches5.jpg" style="max-width: 580px;"></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right; margin: 0cm 18pt 0.0001pt 0cm; line-height: 15.6pt; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">كوچك و قابل حمل</span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">بسیار شیك و كاربردی</span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">كاركرد با استفاده از ماده مشتعل كننده بنزین</span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12pt;">برای سفارش محصول&nbsp;</span><span style="font-size: x-large; text-align: center; line-height: 18.4px;"><font color="#444444">&nbsp;</font><b><font color="#3333ff">عدد&nbsp;</font></b></span><b><span style="font-size: x-large; line-height: 18px; text-align: center;"><font color="#cc0000">23785</font></span><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-size: x-large; line-height: 18px; text-align: center;">&nbsp;به سامانه&nbsp;</span><span style="font-size: x-large; line-height: 20px; text-align: justify;"><font color="#990000">30007977</font><font color="#3333ff">&nbsp;ارسال كنید&nbsp;</font></span></b></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="font-size: x-large;"><strong><font color="#3333ff">قیمت : 8500 تومان</font></strong></span></p> text/html 2016-03-06T01:42:24+01:00 www.matchi.ir وب نویس ایرانی سفارش كبریت دائمی اصل http://www.matchi.ir/post/4 <p class="Koodak" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سایت فروش کبریت دائمی ارزان | بهترین نوع&nbsp;</font><a href="http://matchi.ir/" target="" title="">کبریت دائمی</a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;برای شما&nbsp;</font></span></p><p class="Koodak" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حتما برای شما هم پیش آمده که خیلی بی موقع</font></span></p><p class="Koodak" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کبریتتان تمام شده است و یا خیس شده است …</font></span></p><p class="Koodak" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(128, 0, 128);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">و اگر هم از فندک استفاده کرده باشید از</font></span></p><p class="Koodak" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کبریت دائمی تمام شدن بیموقع گاز داخل آن هم مطلع هستید.</font></span></p><p class="Koodak" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(128, 128, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ولی با کبریتی که به شما معرفی خواهیم کرد</font></span></p><p class="Koodak" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با این مشکلات خداحافظی کنید.</font></span></p><p class="Koodak" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر می خواهید یک کالای به دردبخور</font></span></p><p class="Koodak" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در طبیعت و مواقع ضروری داشته باشید</font></span></p><p class="Koodak" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">این کالای جالب بسیار مناسب خواهد بود …</font></span></p><p class="Koodak" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">قیمت : ۸۵۰۰ تومان</font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;">برای سفارش كبریت دائمی روی خرید كلیك كنید</span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="font-size: x-large;"><span style="line-height: 18.4px;">یا عدد&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">23785</span>&nbsp;به سامانه&nbsp;<span style="font-weight: bold; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">30007977</span>&nbsp;ارسال كنید&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="font-size: x-large;"><strong>قیمت : 8500 تومان</strong></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><a href="http://mysa.eshopfa.net/cart.aspx?q=fun1408&amp;s=50834" target="" title="" style="color: rgb(53, 88, 128); text-decoration: none;"><font size="6">خرید پستی</font></a></p><p class="Koodak" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"><a href="http://mysa.eshopfa.net/cart.aspx?q=fun1408&amp;s=50834" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"></a></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; background-color: rgb(244, 244, 244);"></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><a href="http://mysa.eshopfa.net/cart.aspx?q=fun1408&amp;s=50834" target="" title="" style="color: rgb(53, 88, 128); text-decoration: none;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/buyshop.gif" style="max-width: 580px; border: none;"></a></div><p class="Koodak" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><font color="#5f584c" face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p class="Koodak" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><font color="#5f584c" face="Mihan-Iransans" size="2"><img class="aligncenter wp-image-4138" src="http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/05/kebrite-daemi-4.jpg" alt="فروش کبریت دائمی ارزان" width="531" height="401" srcset="http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/05/kebrite-daemi-4-300x227.jpg 300w, http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/05/kebrite-daemi-4.jpg 790w" sizes="(max-width: 531px) 100vw, 531px" style="max-width: 580px; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;"></font></p><p class="Koodak" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ماده مشتعل کننده این کبریت بنزین و یا ژل آتش زن و یا هر ماده مشتعل کننده دیگری هم میتواند باشد اما کاربردی ترین آن بنزین است کبریت دائمی خیلی خوبه</font></span></p> text/html 2016-03-02T14:28:19+01:00 www.matchi.ir وب نویس ایرانی خرید اینترنتی کبریت دائمی http://www.matchi.ir/post/3 <p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; margin-bottom: 6pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: rgb(244, 244, 244); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">سایت خرید اینترنتی کبریت دائمی ارسال درب منزل , قیمت فروش کبریتهای دائمی سایت فروشگاه پایگان ,&nbsp;<a href="http://matchi.ir/" target="" title="">کبریت دائمی</a>&nbsp;خوب</p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; margin-bottom: 6pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: rgb(244, 244, 244); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: rgb(244, 244, 244); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">ماده مشتعل كننده این كبریت بنزین و یا ژل آتش زن و یا هر ماده مشتعل كننده دیگری هم میتواند باشد اما كاربردی ترین آن بنزین است. این محصول را شما میتوانید به صورت دو گانه استفاده كنید</span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><br></span></div><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: rgb(244, 244, 244); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">&nbsp;کبریت دائمی اصل&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: rgb(244, 244, 244); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">وضعیت كالا</span></strong>&nbsp;<strong><span style="font-size: 12pt;">:&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">موجود</span></strong><strong>&nbsp;</strong></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; margin: 0cm 7.5pt 7.5pt 0cm; vertical-align: top; background-color: rgb(244, 244, 244);"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">8,500 تومان</span></strong><strong></strong></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; margin: 0cm 7.5pt 7.5pt 0cm; vertical-align: top; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="font-size: 16px; line-height: 18.4px;">كبریت دائمی با قیمت مناسب&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; margin: 0cm 7.5pt 7.5pt 0cm; vertical-align: top; background-color: rgb(244, 244, 244);"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/Permanentmatches5.jpg" style="max-width: 580px;"></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right; margin: 0cm 18pt 0.0001pt 0cm; line-height: 15.6pt; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">كوچك و قابل حمل</span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">بسیار شیك و كاربردی</span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">كاركرد با استفاده از ماده مشتعل كننده بنزین کبریت دائمی ارزان</span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/Permanentmatches3.jpg" style="max-width: 580px;"></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">همراهی مناسب در مسافرت های شما</span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">دارای مخزن كوچك سوخت کبریت دائمی</span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/Permanentmatches4.jpg" style="max-width: 580px;"></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">دارای استوانه ای چخماقی با عمری طولانی</span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">هم كبریت و هم جاكلیدی</span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">در نوع مكعبی و استوانه ای</span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 15.6pt; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">ارسال طرح به صورت رندوم می باشد</span></p><p style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;">برای سفارش كبریت دائمی روی خرید كلیك كنید</span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="font-size: x-large;"><span style="line-height: 18.4px;">&nbsp;عدد&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">23785</span>&nbsp;به سامانه&nbsp;<span style="font-weight: bold; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">30007977</span>&nbsp;ارسال كنید&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="font-size: x-large;"><strong>قیمت : 8500 تومان</strong></span></p> text/html 2016-02-25T23:46:43+01:00 www.matchi.ir وب نویس ایرانی کبریت دائمی ارزان http://www.matchi.ir/post/2 <p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(128, 128, 128);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خرید کبریت دائمی ارزان,خرید&nbsp;نسل جدید کبریت,خرید اینترنتی&nbsp;<a href="http://matchi.ir/" target="" title="">کبریت دائمی</a>&nbsp;، کبریت دایمی,<font color="#5f584c">خرید پستی</font>کبریت دائمی,kharide kebrite daemi</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><font color="#5f584c" face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial;"><img class="aligncenter wp-image-4135" src="http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/05/kebrite-daemi.jpg" alt="کبریت دائمی" width="565" height="319" srcset="http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/05/kebrite-daemi-300x169.jpg 300w, http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/05/kebrite-daemi.jpg 620w" sizes="(max-width: 565px) 100vw, 565px" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;"></span></font></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کبریت یا جا کلیدی؟ باید بگوییم که این محصول هم کبریت می باشد و هم جاکلیدی زیبا , که شما را شگفت زده خواهد کرد. کبریت آن نه خیس می شود و نه تمام می شود ، می تواند در مسافرت ها ، کوهنوردی ها و … از آن استفاده کنید ، این نسل جدید کبریت می باشد که بسیار خوب و به صرفه می باشد. شما همین حالا سفارش دهید و درب منزل تحویل بگیرید.</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نسل جدید کبریت ها</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(128, 0, 128);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">به روز پیش روید …</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 128, 128);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کبریتی که نه خیس می شود و نه جای زیادی را اشغال می کند</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">این کبریت جالب علاوه بر خاصیت کبریت بودن امکان استفاده به عنوان یک جا کلیدی زیبا را هم دارد</font></span></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(128, 128, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با این کبریت شما دیگر نیازی به حمل کبریت های</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یکبار مصرف قدیمی نخواهید داشت…</font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;">برای سفارش كبریت دائمی روی خرید كلیك كنید</span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="font-size: x-large;"><span style="line-height: 18.4px;">یا عدد&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">23785</span>&nbsp;به سامانه&nbsp;<span style="font-weight: bold; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">30007977</span>&nbsp;ارسال كنید&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="font-size: x-large;"><strong>قیمت : 8500 تومان</strong></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><a href="http://mysa.eshopfa.net/cart.aspx?q=fun1408&amp;s=50834" target="" title="" style="color: rgb(53, 88, 128); text-decoration: none;"><font size="6">خرید پستی</font></a></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"><a href="http://mysa.eshopfa.net/cart.aspx?q=fun1408&amp;s=50834" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"></a></span></p></span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><a href="http://mysa.eshopfa.net/cart.aspx?q=fun1408&amp;s=50834" target="" title="" style="color: rgb(53, 88, 128); text-decoration: none;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/buyshop.gif" style="max-width: 580px; border: none;"></a></div><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کبریتی که تمام نخواهد شد!</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><del style="padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">قیمت: ۱۰۲۰۰ تومان</font></span></del></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">قیمت : ۸۵۰۰ تومان</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><font color="#5f584c" face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial;"><img class="aligncenter wp-image-4136" src="http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/05/kebrite-daemi-2.jpg" alt="خرید کبریت دائمی" width="430" height="430" srcset="http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/05/kebrite-daemi-2-150x150.jpg 150w, http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/05/kebrite-daemi-2-300x300.jpg 300w, http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/05/kebrite-daemi-2.jpg 800w" sizes="(max-width: 430px) 100vw, 430px" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;"></span></font></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(128, 0, 128);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">هم کبریت هم جاکلیدی</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(128, 0, 128);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کوچک و قابل حمل</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(128, 0, 128);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بسیار شیک و کاربردی</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(128, 0, 128);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با استفاده از ماده مشتعل کننده بنزین</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(128, 0, 128);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کبریتی که تمام نخواهد شد</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><font color="#5f584c" face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial;"><img class="aligncenter wp-image-4137" src="http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/05/kebrite-daemi-3.jpg" alt="فروش کبریت دائمی" width="550" height="550" srcset="http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/05/kebrite-daemi-3-150x150.jpg 150w, http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/05/kebrite-daemi-3-300x300.jpg 300w, http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/05/kebrite-daemi-3.jpg 700w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;"></span></font></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حتما برای شما هم پیش آمده که خیلی بی موقع</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کبریتتان تمام شده است و یا خیس شده است …</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(128, 0, 128);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">و اگر هم از فندک استفاده کرده باشید از</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تمام شدن بیموقع گاز داخل آن هم مطلع هستید.</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(128, 128, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ولی با کبریتی که به شما معرفی خواهیم کرد</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با این مشکلات خداحافظی کنید.</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(128, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر می خواهید یک کالای به دردبخور</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 128);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در طبیعت و مواقع ضروری داشته باشید</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">این کالای جالب بسیار مناسب خواهد بود …</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">قیمت : ۸۵۰۰ تومان</font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;">برای سفارش كبریت دائمی روی خرید كلیك كنید</span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="font-size: x-large;"><span style="line-height: 18.4px;">یا عدد&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">23785</span>&nbsp;به سامانه&nbsp;<span style="font-weight: bold; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">30007977</span>&nbsp;ارسال كنید&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span style="font-size: x-large;"><strong>قیمت : 8500 تومان</strong></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><a href="http://mysa.eshopfa.net/cart.aspx?q=fun1408&amp;s=50834" target="" title="" style="color: rgb(53, 88, 128); text-decoration: none;"><font size="6">خرید پستی</font></a></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><p class="MsoNormal" style="font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(244, 244, 244);"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"><a href="http://mysa.eshopfa.net/cart.aspx?q=fun1408&amp;s=50834" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"></a></span></p></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244);"><a href="http://mysa.eshopfa.net/cart.aspx?q=fun1408&amp;s=50834" target="" title="" style="color: rgb(53, 88, 128); text-decoration: none;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/buyshop.gif" style="max-width: 580px; border: none;"></a></div><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><font color="#5f584c" face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial;"><br></span></font></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><font color="#5f584c" face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial;"><img class="aligncenter wp-image-4138" src="http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/05/kebrite-daemi-4.jpg" alt="فروش کبریت دائمی ارزان" width="531" height="401" srcset="http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/05/kebrite-daemi-4-300x227.jpg 300w, http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/05/kebrite-daemi-4.jpg 790w" sizes="(max-width: 531px) 100vw, 531px" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;"></span></font></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ماده مشتعل کننده این کبریت بنزین و یا ژل آتش زن و یا هر ماده مشتعل کننده دیگری هم میتواند باشد اما کاربردی ترین آن بنزین است. این محصول را شما میتوانید به صورت دو گانه استفاده کنید یعنی هم کبریت و هم یک جا کلیدی شیک و زیبا</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><font color="#5f584c" face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial;"><img class="aligncenter wp-image-4139" src="http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/05/kebrite-daemi-5.jpg" alt="فروش کبریت دائمی اصل" width="530" height="530" srcset="http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/05/kebrite-daemi-5-150x150.jpg 150w, http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/05/kebrite-daemi-5-300x300.jpg 300w, http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/05/kebrite-daemi-5.jpg 700w" sizes="(max-width: 530px) 100vw, 530px" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px;"></span></font></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(26, 26, 26); text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">قیمت : ۸۵۰۰ تومان</font></span></p><p class="Koodak" style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: koodak; color: rgb(26, 26, 26); font-size: medium; text-align: center;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 14pt; color: rgb(255, 0, 255);"><br></span></p> text/html 2016-02-09T16:26:57+01:00 www.matchi.ir وب نویس ایرانی سایت فروش کبریت دائمی http://www.matchi.ir/post/1 <p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;">كبریت دائمی با قیمت مناسب , یك&nbsp;<a href="http://matchi.ir/" target="" title="">كبریت دائمی</a>&nbsp;خوب,قیمت فروش كبریت دائمی , از كجا كبریت دائمی بخرم؟,خرید پستی كبریت دائمی اصل,معرفی بسته كبریت دائمی در ایران,سایت ارزان كبریت دائمی&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; margin-bottom: 6pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">سایت فروش&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">كبریت دائمی</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">&nbsp;اصل , قیمت&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">كبریت دائمی</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">&nbsp;در اینترنت , بهترین نوع&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">كبریت دائمی</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">&nbsp;,حتما برای شما هم پیش آمده كه خیلی بی موقع كبریتتان تمام شده است و یا خیس شده است</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; margin-bottom: 6pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 12pt;">كبریت دائمی</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; margin-bottom: 6pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/Permanentmatches1.jpg"></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; margin-bottom: 6pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="text-align: justify;">&nbsp;اگر هم از فندك استفاده كرده باشید از تمام شدن بیموقع گاز داخل آن هم مطلع هستید. ولی با كبریتی كه</span></span><span style="text-align: justify; font-size: 12pt;">&nbsp;به شما معرفی خواهیم كرد با این مشكلات خداحافظی كنید. اگر می خواهید یك كالای به دردبخور در طبیعت و مواقع ضروری داشته باشید این كالای جالب بسیار مناسب خواهد بود</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; margin-bottom: 6pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;خرید اینترنتی كبریت دائمی</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; margin-bottom: 6pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/Permanentmatches2.jpg"></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; margin-bottom: 6pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">ماده مشتعل كننده این كبریت بنزین و یا ژل آتش زن و یا هر ماده مشتعل كننده دیگری هم میتواند باشد اما كاربردی ترین آن بنزین است. این محصول را شما میتوانید به صورت دو گانه استفاده كنید</span></p><div><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><br></span></div><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">وضعیت كالا</span></strong>&nbsp;<strong><span style="font-size: 12pt;">:&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">موجود</span></strong><strong>&nbsp;</strong></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; margin: 0cm 7.5pt 7.5pt 0cm; vertical-align: top;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">8,500 تومان</span></strong><strong></strong></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; margin: 0cm 7.5pt 7.5pt 0cm; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px; line-height: 18.4px;">كبریت دائمی با قیمت مناسب&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; margin: 0cm 7.5pt 7.5pt 0cm; vertical-align: top;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/Permanentmatches5.jpg"></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; margin: 0cm 18pt 0.0001pt 0cm; line-height: 15.6pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">كوچك و قابل حمل</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">بسیار شیك و كاربردی</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">كاركرد با استفاده از ماده مشتعل كننده بنزین</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/Permanentmatches3.jpg"></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">همراهی مناسب در مسافرت های شما</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">دارای مخزن كوچك سوخت</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/Permanentmatches4.jpg"></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">دارای استوانه ای چخماقی با عمری طولانی</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">هم كبریت و هم جاكلیدی</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 15.6pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">در نوع مكعبی و استوانه ای</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; line-height: 15.6pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt;">ارسال طرح به صورت رندوم می باشد</span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;">برای سفارش كبریت دائمی روی خرید كلیك كنید</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><span style="line-height: 18.4px;">یا عدد&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">23785</span>&nbsp;به سامانه&nbsp;<span style="font-weight: bold; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">30007977</span>&nbsp;ارسال كنید&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><strong>قیمت : 8500 تومان</strong></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><a href="http://mysa.eshopfa.net/cart.aspx?q=fun1408&amp;s=50834" target="" title=""><font size="6">خرید پستی</font></a></p><div style="text-align: center;"><a href="http://mysa.eshopfa.net/cart.aspx?q=fun1408&amp;s=50834" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/597/1789594/buyshop.gif"></a></div><p class="MsoNormal" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"><a href="http://mysa.eshopfa.net/cart.aspx?q=fun1408&amp;s=50834" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"></a></span></p>